Redakční rada

Chtěli bychom Vám představit tým lidí, kteří se podílejí na přípravě a vydávání časopisu NIKA. Redakční rada časopisu se skládá z odborníků, kteří se zabývají otázkami životního prostředí a ochrany přírody a environmentálním vzděláváním.

Šéfredaktor:
RNDr. Miloš Gregar – šéfredaktor časopisu NIKA od roku 2006.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor Ochrana životního prostředí a krajinná ekologie. Byl členem Rady hl. m. Prahy pro životní prostředí, odpady a vodní hospodářství. Je člen National Geographic Society, CzWA (Czech Water Association) a České ornitologické společnosti.


Členové:

Mgr. Milan Bukolský
Vystudoval PřF UK obor ochrana životního prostředí a krajinné ekologie. Profesně se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. Pracoval v AOPK ČR, Pražských službách, jako radní Magistrátu hl. m. Prahy, mající na starost životní prostředí hlavního města a na České inspekci jako náměstek pro ochranu přírody pověřený vedením inspekce.


Mgr. Hana Novotná
Marketing a reklama. Administrativní koordinátor časopisu NIKA. Zajišťuje jeho přípravu a vydávání.


RNDr. Jan Plesník, CSc.
Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1992 je zaměstnancem státní ochrany přírody, v současnosti poradce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na přírodovědeckých fakultách UK v Praze, UP v Olomouci a OU v Ostravě a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze přednáší ochranu biodiverzity. V současnosti předsedá Stálému výboru Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. Předseda Českého nadačního fondu pro vydru Třeboň. 

RNDr. Oldřich Vacek
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor Ochrana přírodního prostředí. Vedoucí katedry Zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze. Byl ředitelem Botanické zahrady hl. m. Prahy a Prezident Unie botanických zahrad České republiky. 


RNDr. Václav Větvička
Biolog, geobotanik. Specializace: Příroda v ČR, historické parky, dendrologie. Vedoucí správy zámeckého parku ve Štiříně. Botanický ústav ČSAV (1963–1992), vedoucí Průhonického parku (1990-1992), ředitel Botanické zahrady UK (1992–2007).


Veronika Voldřichová
Ředitelka zapsaného ústavu ORNITA. Vedoucí projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekologické vzdělávání dětí a mládeže.
Časopis NIKA si můžete předplatit na adrese: redakce@nika-casopis.cz