NIKA - Časopis o přírodě a ochraně životního prostředí

Časopis Nika je tradičním, odborným periodikem zaměřeným na oblast ochrany přírody a krajiny. Věnuje se ekologické osvětě již více než 30 let. Zaměřuje se na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí v souvislosti se začleněním naší republiky do Evropské unie. Soustředí se samozřejmě i na přírodní hodnoty v ČR – především v Praze, ale i v ostatních krajích, na ekologickou výchovu, alternativní zdroje energie, stav městské zeleně. Do časopisu jsou zařazovány informace o stavu pražských stezek a cyklotras. Zaměřuje se na působení nevládních neziskových organizací v oblasti životního prostředí na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Informuje o krocích a aktivitách Magistrátu v dané oblasti. Za dobu své existence vešel do povědomí nejen ekologů, ochránců přírody a životního prostředí, ale i široké veřejnosti. Přispívá k větší informovanosti pedagogů, studentů, odborné i laické veřejnosti o stavu životního prostředí u nás a slouží jako komunikační nástroj v oblasti EVVO. Nika seznamuje s aktuálními problémy ekologické výchovy a osvěty, prohlubuje environmentální vzdělanost obyvatelstva a jeho odpovědnost vůči biosféře, svému městu a sobě samým.

Časopis Nika je distribuován na základní a střední školy hlavního města Prahy, Středočeského kraje a dalších krajů a oslovuje tak žáky, studenty a jejich učitele. S pomocí Niky se učí na školách, píší se s ní diplomové práce, odebírají ji vědecké ústavy a instituce i úřady státní správy. Časopis má bohatou historii a v odborném světě má i značné renomé.

V roce 1992 byla Nika zapsána do seznamu OSN - UNEP za mimořádný přínos danému oboru, který je znám jako GLOBAL 500. V tuzemsku se časopisu Nika dostalo mnoha ocenění, v prosinci 1994 získal cenu ministra životního prostředí ČR. Nika sama uděluje od roku 1996 své ceny, jimiž morálně oceňuje výsledky práce jednotlivců a organizací v oblasti své působnosti. Cenu časopisu Nika přijal i Václav Havel.

Časopis Nika spolupracuje s Občanským sdružením Ornita, institucemi Natura 2000, AOPK a s Botanickou zahradou Praha. Podílí se jako partner na řadě ekologických projektů. Patří mezi ně především Konference Voda v krajině, která se konala v letech 2009, 2011 a 2013 a které je mediálním partnerem a spolupráce na projektech Občanského sdružení Ornita: "Mapování chráněných živočichů ve spolupráci se školami" (Pražská veverka, Sedmero krkavců, Kavka ve městě, v letech 2005 - 2009), "Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami" (Ptáci v naší zahradě, Predátoři kolem ptačích budek, v letech 2009 - 2012), "Školení EVVO pro pedagogy pražských a středočeských škol ve středisku NIDM MŠMT - 2008 “, "Konference EVVO - spolupráce škol na mapování chráněných živočichů - 2009 “

Časopis Nika vychází již od roku 1979. V současnosti časopis vydává Občanské sdružení CES (Centrum environmentálních studií), které bylo založeno v lednu 2005 a od té doby převzalo vydávání časopisu Nika. CES se zaměřuje na poradenství pro školy v oblasti environmentální výchovy, podporu environmentálního vzdělávání, přípravu environmentálních projektů, seminářů a konferencí. V roce 2009 získal CES na vydávání časopisu NIKA grant MŽP ČR.

Časopis NIKA si můžete předplatit na adrese: redakce@nika-casopis.cz.